Door to Door Service

We have the Door to Door service that can provide transportation since port of shipment to port of destination both of domestic and oversea.

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลดความยุ่งยากจากขั้นตอนในการนำเข้า-ส่งออก เรามีบริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door คือขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศ

The customer can follow up the goods and can know the status of goods. The customer can confidence that they will receive the goods and on time with our experience more than 10 years in import and export.

ลูกค้าทุกท่านจะสะดวกสบายในการติดตามสินค้าจากเรา สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าอยู่ที่ใดระหว่างกระบวนการขนส่ง และด้วยความเชี่ยวชาญงานด้านการนำเข้า-ส่งออกมากว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าครบถ้วนถูกต้องและตรงตามเวลาอย่างแน่นอน