Domestic Transportation

If the customer can’t provide transportation and distribute goods. We have transportation service that can distribute to customer in all of our country with the reasonable price and quickly service.

เมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือความต้องการกระจายสินค้าภายในประเทศ หากลูกค้าทุกท่านไม่พร้อมที่จะดำเนินการกระจายสินค้า หรือขนส่งสินค้าด้วยตัวท่านเอง เราก็พร้อมจะบริการลูกค้าทุกท่านด้วยทีมงานคุณภาพ ซึ่งสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทั่วประเทศ ด้วยราคาที่เหมาะสมและรวดเร็ว