ชิปปิ้ง การนำเข้าด้วยตนเอง (ขั้นตอนโดยละเอียด)

รีวิวการนำเข้าสินค้าด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อชิปปิ้ง อ่านจบนำเข้าเองได้ทันที

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ส่งออกกับกรมศุลกากร

ทำได้ 3 วิธี แต่ ณ ปัจจุบัน เราแนะนำให้ลงทะเบียนด้วยตนเองที่กรมศุลกากรจะสะดวก ครบถ้วนและจบที่สุด

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
1 สำเนาหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน
2 สำเนาภพ.20
3 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
4 สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
5 บัตรประชากรรมการผู้มีเอำนาจลงนามทุกคน
6 สำเนาบัตรประชากรรมการผู้มีเอำนาจลงนามทุกคน
7 แบบคำขอหมายเลข 1 (คลิ๊กเพื่อ download เอกสาร)

เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและเซ็นต์ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

ขั้นตอนที่ 2 การรับเอกสารที่ใช้นำเข้าสินค้า ใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O)

ติดต่อกับบริษัทเรือที่นำสินค้าท่านเข้ามาเพื่อรับใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O)

สิ่งที่ต้องใช้โดยทั่วไป
1 B/L ตัวจริงที่ประทับตราบริษัทด้านหลังและเซ็นต์ชื่อ
2 สำเนา B/L
3 ค่าใช้จ่ายในการรับเอกสาร (บริษัทเรือเป็นผู้แจ้ง)

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเอกสารนำเข้าเพื่อใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า

เตรียมเอกสารตรวจปล่อยสินค้านำเข้า

จัดำทำใบขน สินค้าขาเข้า ติดต่อบริษัทจัดทำใบขนสินค้า สามารถติดต่อได้ที่กรมศุลกากรคลองเตย

เอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำใบขนสินค้า
1 Commercial invoice
2 Packing list
3 B/L รายละเอียดเรือ และท่านำเข้า
4 พิกัดสินค้า สามารถปรึกษาสายด่วนกรมศุลกากร 1164
5 Form FTA ต่างๆ (ถ้ามี)
6 ใบอนุญาต (ถ้ามี)

นำเอกสารนำเข้าทั้งหมดนี้มาประกอบเป็น ชุดเอกสารสำหรับนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้า
1 ใบขนสินค้าขาเข้า
2 Commercial invoice
3 Packing list
4 B/L
5 Form FTA ต่างๆ (ถ้ามี)
6 ใบอนุญาต (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 การนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้า ณ สถานที่นำเข้า

ติดต่อกรมศุลกากรและท่าหรือที่ ที่นำเข้าสินค้า

โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1 เสียภาษี สามารถชำระได้ที่กรมศุลกากรหรือโอนผ่านธนาคาร
2 ติตต่อเจ้าหน้าที่ทีท่าเพื่อดูสินค้าที่เรานำเข้ามา
3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อพบนายตรวจ ณ ที่ที่นำเข้า
4 พบนายตรวจเพื่อปล่อยสินค้าที่นำเข้า
5 ติดต่อท่าเพื่อรับสินค้า

อย่างไรก็ตามท่าหรือที่ผู้ให้บริการนำเข้า อาจมีขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าต่างกัน แต่โดยหลักแล้วจะไม่ต่างจากนี้มากนัก หากไม่แน่ใจก่อนดำเนินการ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ณ ท่าหรือที่นำเข้าก่อนตรวจปล่อยสินค้าได้

แผนผังขั้นตอนการนำเข้าเบื้องต้น